حضور گسترده اعضای پهنه طبیعت (پهنه D) در بنیاد تعاون ارتش، صندق بتاجا

حضور گسترده اعضای پهنه طبیعت (پهنه D) در بنیاد تعاون ارتش، صندق بتاجا

حضور گسترده اعضا پهنه طبیعت (پهنه D) در بنیاد تعاون ارتش، صندق بتاجا